Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien

Nieuwsbrief

Gezondheidsonderzoek is belangrijk. Het draagt bij aan nieuwe inzichten over ziekte en
gezondheid, aan de ontwikkeling en implementatie van (bio)medische innovaties en daarmee
onder meer aan de betaalbaarheid van de zorg. In gezondheidsonderzoek worden gegevens en
lichaamsmateriaal van veel mensen gebruikt. Zij moeten erop kunnen rekenen dat de
onderzoekers zorgvuldig met hun gegevens omgaan, met respect voor hun rechten en belangen.
Daarom is de Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien. De implementatie gaat nu van start.

Waarom een nieuwe Gedragscode Gezondheidsonderzoek?

Op dit moment is het voor onderzoekers niet altijd even duidelijk wat er in wetenschappelijk
onderzoek wel en niet mag met gevoelige gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten en burgers.
De Gedragscode Gezondheidsonderzoek van COREON vertaalt de regelgeving voor
gezondheidsonderzoek met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in een set concrete normen.
Zodat onderzoekers, instellingen, burgers en patiënten weten aan welke regels het Nederlandse
gezondheidsonderzoek in de praktijk hoort te voldoen.

Wat is de status van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek?

De inhoud van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is herzien. De Gedragscode vervangt eerdere
COREON-gedragscodes, zowel de Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 2004 als de Gedragscode
Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (‘Code
Goed Gebruik’) uit 2011. In de herziene Gedragscode is rekening gehouden met de regels van het
Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal dat voorligt in de Tweede Kamer.

Brede consensus over de Gedragscode

De herziene Gedragscode weerspiegelt een brede consensus over hoe onderzoekers verantwoord
kunnen omgaan met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal. COREON, Health-RI, FMS, NFU, NVVP
en STZ onderschrijven de Gedragscode en gaan de komende maanden gezamenlijk met de
implementatie aan de slag. De komende maanden inventariseert een breed samengestelde
werkgroep welk beleid en welke hulpmiddelen aanpassingen behoeven en wat er nieuw ontwikkeld
moet worden. Onderzoekers die meer willen weten over de regels voor gezondheidsonderzoek,
kunnen de Gedragscode Gezondheidsonderzoek nu al als naslagwerk gebruiken. Meer informatie
hierover kunt u krijgen bij de ELSI Servicedesk.

Integrale sectorale wet- en regelgeving nodig

Met de herziene Gedragscode zet het veld van gezondheidsonderzoek een belangrijke stap op weg
naar een betere, verantwoorde omgang met lichaamsmateriaal en gezondheidsdata in
gezondheidsonderzoek. Maar daarmee zijn we er niet, want de huidige wet- en regelgeving is op dit
moment onvoldoende. De betrokken partijen bedrukken dan ook het belang van integrale sectorale
wet- en regelgeving voor gezondheidsonderzoek. Gecoördineerd door Health-RI werken zij daarbij
samen met de Ministeries van EZK, OCW en VWS en andere veldpartijen in het ‘Obstakel Verwijder
Traject’ aan een geïntegreerde aanpak om de uitwisseling van gezondheidsdata voor onderzoek en
innovatie te bevorderen
. Ook de implementatie van de Gedragscode moet hieraan bijdragen.

De Gedragscode is te vinden op coreon.org. Op deze site vindt u ook meer informatie over de
totstandkoming.