Thoracale pathologie (NWTP)

De NWTP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Thoracale Pathologie ( c.q. ‘Netherlands Working Groupe for Thoracic Pathology’). De NWTP is in 2022 ontstaan door samenvoeging van de Nederlandse Werkgroep voor Long Pathologie (NWLP) en het Nederlandse Cardiovasculaire Pathologie Netwerk.

De NWLP werd in 1997 opgericht als een onafhankelijke werkgroep voor in longpathologie geïnteresseerde vakgenoten, en is destijds gestart als ‘longclub’ met elk jaar meerdere casus/coupebesprekingen. Sedertdien zijn er meerdere landelijke cursussen georganiseerd en wetenschappelijke publicaties uit voortgekomen.

Het Nederlandse Cardiovasculaire Pathologie Netwerk organiseerde sinds 2015 regelmatig coupebesprekingen in diverse centra van aangesloten geïnteresseerde pathologen, waarbij tevens recente onderzoeksresultaten, nieuwe diagnostische procedures, en richtlijnen worden besproken.

De NWTP is geassocieerd met de ‘European Society of Pathology’, de ‘Association for European Cardiovascular Pathology’, de Engelse ‘Association of Pulmonary Pathologists’, en de Noord-Amerikaanse ‘Pulmonary Pathology Society’.

De NWTP heeft als uitgangspunt het bevorderen van de kennis van pathologie diagnostiek, inclusief moleculaire en overige predictieve diagnostiek van pulmonale, pleurale, mediastinale (in het bijzonder van de thymus) en cardiovasculaire ziekten.

Daarnaast spelen leden van de NWTP een rol bij totstandkoming van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van thoracale tumoren en cardiovasculaire ziekten, zoals niet-kleincellig longcarcinoom, kleincellig longcarcinoom, mesothelioom, thymomen en andere mediastinale tumoren, pleuravocht, plotse hartdood, en bij het ontwerp en totstandkoming van thoraxpathologie gerelateerde PALGA protocollen en PALGA-protocolmodules (PPM) en dragen zorg voor vertegenwoordiging in de DLCA en andere gremia waar vertegenwoordiging m.b.t de thoraxpathologie gewenst is, c.q. ter tafel komt.

De NWTP heeft 4 maal per jaar een bijeenkomst, meestal in Zwolle of Utrecht, maar i.v.m. externe beperkende factoren (denk Covid-19) kan dat ook digitaal plaats vinden. Hierin worden studies en door leden ingebrachte casuïstiek besproken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen, evenals verzoeken tot bijdragen aan richtlijnen etc. Accreditatie wordt per keer toegekend bij volledige deelname. Deelname aan de casusbesprekingen eindigt automatisch na 1 jaar zonder actieve inbreng.

Thymoompanel

Het thymoompanel is een diagnostisch “virtueel” panel dat sinds 2012 een consultatieve functie biedt, en gelieerd is aan de expertisegroep thoracale pathologie (NWTP). Het panel functioneert als landelijk referentie panel voor primaire epitheliale tumoren van de thymus en tumoren waarbij binnen de differentiaal diagnose een thymoom wordt overwogen. Het panel functioneert volledig digitaal, coupes van ingezonden casus worden gescand en via een dedicated web-platform door experts beoordeeld. Registratie van ontvangen casus vindt tevens plaats in PALGA door het toekennen van een PA-nummer, en er wordt een voorlopig verslag opgesteld in afwachting van de definitieve paneldiagnose.

Het panel kent als zodanig geen reguliere bijeenkomst. Door de digitale werkwijze maken verscheidene internationale experts ook deel uit van het panel.

Individuele diagnosen van panelleden worden in het systeem vastgelegd. Casus worden binnen een periode van twee weken (10 werkdagen) na gereedkomen van gedigitaliseerde coupes beoordeeld. Indien aanvullend (immunohistochemisch) onderzoek noodzakelijk is wordt de periode vanaf het gereedkomen van aanvullende bepalingen met uiterlijk twee weken verlengd.

De voorzitters van het panel (2024: Michael den Bakker, Jan von der Thüsen, Francien van Nederveen) bundelen de diagnosen en stellen een consensusdiagnose vast, gebaseerd op de meerderheidsdiagnose. De consensusdiagnose wordt toegevoegd aan het pathologie verslag dat aan de inzender wordt toegestuurd.

Aan beoordeling in het panel zijn voor de inzender geen kosten verbonden, echter het panel behoudt zich het recht voor om de resultaten van de beoordelingen aan te wenden voor wetenschappelijk onderzoek.

Insturen casuïstiek
Reguliere inzendingen (coupes, verslag en bij voorkeur een representatief paraffineblokje) kunnen gestuurd worden aan Michael den Bakker (Maasstad Ziekenhuis) of Jan von der Thüsen (Erasmus MC). Neem contact op met de expertisegroep NWTP  voor meer informatie.

Lidmaatschap

De leden van de NWLP bestaan uit pathologen met expertise- en interessegebied long-, pleurale, mediastinale (in het bijzonder van de thymus) en cardiovasculaire pathologie en staat ook open voor geïnteresseerde AIOS. Het lidmaatschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend; voor deelname aan de (casus)bijeenkomsten is actieve bijdrage met inbreng van casus vereist.

Laatste nieuws

Geen berichten gevonden.